Gebruikersvoorwaarden

Hypotheekadvies Aan Huis maakt onderdeel uit van Hypotheken Online B.V. Door gebruik te maken van de website Hypotheekadvies Aan Huis, stem je in met deze gebruikersvoorwaarden.

Als je vragen hebt over deze gebruikersvoorwaarden, kun je schrijven naar:

Hypotheken Online B.V. h.o.d.n. Hypotheekadvies Aan Huis
Afdeling Gebruikersvoorwaarden
Newtonlaan 61
3584 BP Utrecht
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam
Nederland

Disclaimer

Juistheid informatieverstrekking
Wij besteden constante zorg en aandacht aan de samenstelling van de website Hypotheekadvies Aan Huis. Ondanks dat is het mogelijk dat informatie die op de website Hypotheekadvies Aan Huis wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Wij raden jou als bezoeker daarom aan om de verstrekte informatie bij enige twijfel zelf te toetsen op correctheid, voordat je op basis van deze informatie tot handelen overgaat of een besluit neemt.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Hypotheken Online B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Beperkte aansprakelijkheid
We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Hypotheekadvies Aan Huis of doordat het (tijdelijk) niet mogelijk is om onze website te raadplegen. Daar waar het wettelijk niet mogelijk is om de aansprakelijkheid volledig uit te sluiten, beperkt Hypotheken Online B.V. de aansprakelijkheid ten opzichte van de gebruiker tot hoogstens het bedrag welke door Hypotheken Online B.V. aan gebruiker in rekening is gebracht.

Hoewel we onze uiterste best doen om onze systemen vrij te houden van schadelijke programma's en veiligheidsrisico's, garanderen wij niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Eigendomsvoorbehoud
De website Hypotheekadvies Aan Huis en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hypotheken Online B.V.

Auteursrecht en databankrecht
Op de inhoud en vormgeving van de website Hypotheekadvies Aan Huis  - hieronder begrepen de (aanverwante) internetsite(s), flyers, brochures, promotiematerialen en iedere andere uiting van de (inhoud van de) website, ongeacht de drager - rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en het (her)gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien je vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Hypotheken Online B.V. c.q. de rechthebbende. 

Bezoekers die reacties, brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie of vertoning op de website Hypotheekadvies Aan Huis behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het aangeleverde materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van Hypotheken Online B.V. en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Artikel geheel of gedeeltelijk overnemen
Het is in principe verboden om materiaal uit de website(s) van Hypotheken Online B.V. te hergebruiken. Mocht je een deel van of het complete artikel over willen nemen op je website, intranet of nieuwsbrief, dan kan dit voor € 0,35 per woord / getal (een deel van). Voor afbeeldingen en foto's hanteren wij een tarief afhankelijk van de rasterafmetingen (beeldresolutie): € 75,- voor resolutie tot 0,1 megapixel, € 180,- voor resolutie tussen 0,1 en 0,5 megapixel, € 255,- voor resolutie tussen 0,5 en 2,0 megapixel, en € 520,- voor resolutie vanaf 2,0 megapixel, voor originele (maximaal) formaat en vector-afbeeldingen. Stuur in dat geval een brief naar Hypotheken Online B.V. met duidelijke vermelding van de URL waarop het artikel dat je wenst te gebruiken staat voorzien van je factuurgegevens. Wil je daarbij ook aangeven waarin en waarom je het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers?

Koppelingsbeleid
Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de sites van Hypotheken Online B.V., doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:
  • De website mag niet de schijn wekken dat Hypotheken Online B.V. de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • De website mag een link naar Hypotheekadvies Aan Huis maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
  • De website mag geen onjuiste informatie over Hypotheken Online B.V. en haar producten en diensten geven.
  • De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.
  • Het een actief (klikbare) koppeling betreft naar (een deelpagina van) domeinnaam Hypotheekadvies Aan Huis, waarin de domeinnaam Hypotheekadvies Aan Huis duidelijk zichtbaar is voor de gebruiker.
  • Indien een merk/teken van Hypotheken Online B.V. genoemd of aangehaald wordt op de website, dient de benoeming duidelijk voorzien te worden van het geregistreerd merkteken "®" ofwel het handelsmerkteken "™". Tevens dient op elke pagina waarop het merk/teken gebruikt wordt een duidelijke vermelding opgenomen te worden dat het merk/teken eigendom is van Hypotheken Online B.V.

Handhaving
Hypotheken Online B.V. controleert regelmatig of aan deze gebruikersvoorwaarden wordt voldaan. Als je vragen of bedenkingen hebt met betrekking tot de gebruikersvoorwaarden of de manier waarop 

Hypotheken Online B.V. omgaat met koppelingen, kun je schrijven naar:

Hypotheken Online B.V. h.o.d.n. Hypotheekadvies Aan Huis
Afdeling Gebruikersvoorwaarden
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam
Nederland

Wanneer we formele geschreven klachten over het gebruik van onze website ontvangen op dit adres, dan nemen wij met de betreffende klant contact op om de klacht te bespreken. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Als we er samen niet uitkomen, dan zullen we samenwerken met de toepasselijke wetgevende instanties, inclusief lokale instanties voor informatieverstrekking, met als doel om alsnog tot een oplossing te komen. 

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen je rechten onder deze gebruikersvoorwaarden niet beperken zonder uitdrukkelijke toestemming. We verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Desondanks zullen we alle wijzigingen van de gebruikersvoorwaarden op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van de gebruikersvoorwaarden). Elke versie van deze gebruikersvoorwaarden wordt boven aan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Als je aanvullende vragen of opmerkingen over deze gebruikersvoorwaarden hebt, kun je op elk gewenst moment schrijven naar:

Hypotheken Online B.V. h.o.d.n. Hypotheekadvies Aan Huis
Afdeling Gebruikersvoorwaarden
Newtonlaan 61
3584 BP Utrecht
Postbus 84033
3009 CA Rotterdam
Nederland